O projektu

Realizátor:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Název projektu:
Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ
Tertiary Technical Schools, Universities and Emloyers Cooperation in Education Modernization at Medical Tertiary Technical Schools

Celkové náklady projektu: 6 943 649,50 Kč

Základní identifikační údaje projektu:
Operační program: CZ.1.07. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.1. Vyšší odborné vzdělávání
Doba realizace projektu: leden 2010 – prosinec 2012

Obsah projektu:
Byly vytvořeny moderní multimediální výukové materiály fungující v prostředí internetu pro studenty celkem 4 vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ – pro obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaný zubní technik. Výukové materiály budou představovat základ pro vzdělávání studentů v jiné než denní formě vzdělávání.

Při tvorbě jsme spolupracovali s předními odborníky z klinických pracovišť Fakultní nemocnice v Hradci Králové, se špičkovými soukromými zdravotnickými zařízeními zejména v oblasti stomatologické péče a s odborníky z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
Vytvořený vzdělávací materiál je ověřován na školách partnerů a v závěru projektu bude nabídnut zdravotnickým VOŠ k volnému využití.

V rámci realizace projektu mají možnost všichni vyučující VOŠ realizátora zvyšovat své odborné kompetence v oblasti nových trendů odborného vzdělávání.

Cíle projektu:

 • modernizace obsahů, metod a forem vzdělávání na VOŠ
 • vytvořit komplexní multimediální výukový a cvičební program pro studenty 4 oborů VOŠ (DVS, DZL, DFA, DZT)
 • zapojit odborníky z praxe do přípravy a využití výukových obsahů
 • udržet vysokou uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 • prohloubit praktické zkušenosti a dovednosti pedagogických pracovníků VOŠ
 • rozšířit vytvořené programy na partnerské školy i na další zdravotnické VOŠ v ČR

Cílová skupina:

 • studenti VOŠ
  • bude zapojeno cca 350 studentů 4 oborů VOŠ
  • obory VOŠ:
   • Diplomovaná všeobecná sestra
   • Diplomovaný farmaceutický asistent
   • Diplomovaný zdravotní laborant
   • Diplomovaný zubní technik
 • pedagogičtí pracovníci VOŠ
  • pedagogové realizátora projektu
  • pedagogové partnerských VOŠ
  • odborníci z praxe a VŠ

V čem je projekt inovativní:

 • vzniknou nové moderní a názorné výukové nástroje obohacené o multimediální složky (videa, animace, schémata, obrázky) přístupné volně pro pedagogy a studenty zdravotnických oborů
 • produkty budou snadno dostupné pro všechny díky umístění na internetu
 • podpoříme oblast přípravy studentů na výuku
 • podpoříme celoživotní učení – programy mohou využívat absolventi oborů ke svému dalšímu vzdělávání
 • programy umožňují rychlou aktualizaci obsahu i jeho rozšiřování

Partneři projektu:

 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3
  • obor Diplomovaná všeobecná sestra
  • obor Diplomovaný zubní technik
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033
  • obor Diplomovaná všeobecná sestra
 
loga